محصولات

product

PSC70

مشاهده گالری
دانه بندی مشخصات فنی مواد
Cfix Ash V.M S Moisture Y
۰-۱ ۷۰ ۲۰±۲ ۱۰±۲ ۱±۰.۲ ۱±۰.۵ -
۰-۱۰
۰-۱۵۰
۱۰-۱۳۰

کربن ۸۰+ با دانه بندی ۱تا۱۰

کک نفتی کلسینه شده از طریق انجام عملیات کلسینه کردن بر روی کک خام بدست می آید. در طی این فرایند، بخشی از مواد فرار و رطوبت موجود در کک خام از ماده خارج شده…

کربن ۹۰+ با دانه بندی ۵تا۸

کک نفتی کلسینه شده از طریق انجام عملیات کلسینه کردن بر روی کک خام بدست می آید. در طی این فرایند، بخشی از مواد فرار و رطوبت موجود در کک خام از ماده خارج شده…

کربن ۹۰+ با دانه بندی ۱تا۵

کک نفتی کلسینه شده از طریق انجام عملیات کلسینه کردن بر روی کک خام بدست می آید. در طی این فرایند، بخشی از مواد فرار و رطوبت موجود در کک خام از ماده خارج شده…

کربن ۹۰+ با دانه بندی ۰.۲ تا ۱

کک نفتی کلسینه شده از طریق انجام عملیات کلسینه کردن بر روی کک خام بدست می آید. در طی این فرایند، بخشی از مواد فرار و رطوبت موجود در کک خام از ماده خارج شده…

کربن ۹۳+ با دانه بندی ۰.۲تا۱

کک نفتی کلسینه شده از طریق انجام عملیات کلسینه کردن بر روی کک خام بدست می آید. در طی این فرایند، بخشی از مواد فرار و رطوبت موجود در کک خام از ماده خارج شده…

کربن ۹۳+ با دانه بندی ۵تا۸

کک نفتی کلسینه شده از طریق انجام عملیات کلسینه کردن بر روی کک خام بدست می آید. در طی این فرایند، بخشی از مواد فرار و رطوبت موجود در کک خام از ماده خارج شده…

کربن ۹۳+ با دانه بندی ۱تا۵

کک نفتی کلسینه شده از طریق انجام عملیات کلسینه کردن بر روی کک خام بدست می آید. در طی این فرایند، بخشی از مواد فرار و رطوبت موجود در کک خام از ماده خارج شده…

کربن ۹۵+ با دانه بندی ۵-۸

کک نفتی کلسینه شده از طریق انجام عملیات کلسینه کردن بر روی کک خام بدست می آید. در طی این فرایند، بخشی از مواد فرار و رطوبت موجود در کک خام از ماده خارج شده…