تهیه و تولید فراورده های کربنی و گرافیتی

عرضه انواع فراورده های پایه نفتی و معدنی به ویژه کک کلسینه و الکترود های گرافیتی

اطلاعات بیشتر