جداسازی ناخالصی ها

Petrosaman

شرکت پترو سامان فرایند با به کارگیری روش ها و تکنولوژی جدیدی ناخالصی های فراورده های کربنی را جدا کرده و  کربن را خالص تر می کند. از این طریق خاکستر موجود در کربن را جدا کرده و کربن را دوباره خالص می سازد.