کک کلسینه

کاربرد کک نفتی کلسینه شده

کاربرد کک نفتی کلسینه شده در صنایع فولاد سازی و صنایع ذوب آلومینیوم

فرآیند ککسازی تاخیری

فرآیند ککسازی تاخیری در سالهای اخیر با افزایش پالایش نفت خام، تولید پسماند پالایشی سـنگین افـزایش یافتـه اسـت. یکـی از مهمترین فرآیندهای

کک نفتی کلسینه شده

یکی از روشهای تبدیل پسماند پالایشی به محصولات با ارزش، استفاده از فرآیندهای ککسازی است. ککسازی، فرآیندی متشکل از مراحل تجزیه حرارتی…