کربن

تهیه کربن فعال از زغالسنگ ایران برای مصرف در فرآیند تمیز سازی محیط زیست

چکیده کربن فعال به دلیل خواص ساختمانی و جذبی ویژه کاربردهای زیادی در صنایع از جمله در حذف و جداسازی گازها و مایعات (مثل فراینـدهای پاکسـازی محـیط زیست) دارد. در این مطالعه از زغالسنگها بعنوان…

کربن و انواع مواد کربنی

۱. کربن عنصر کربن که نام آن از واژه‌ای لاتین “کربو” به ‌معنی زغال‌ سنگ گرفته شده است با نماد شیمیایی C و عدد اتمی ۶ در گروه چهاردهم جدول تناوبی قرار گرفته است. کربن…

کربن

عنصر کربن بطور طبیعی در تمام دنیا بصورت گسترده ا ی در اشکال مختلف کریستالی، منظم شده و بی شکل توزیع و پراکنده شده است.کربن و گرافیت در اشکال مختلف …