فرآورده های گرافیتی

Petrosaman

فرآورده های گرافیتی

بعضی از قطعات، مانند الکترود گرافیتی برای کوره های قوس الکتریکی نیاز به حرارت بالاتر و هدایت الکتریکی بیشتری نسبت به کربن پخته شده است. این گرافیت مصنوعی به طور معمول مانند یک فرایند تولید مشابه با کربن پخته شده است (تشکیل، اشباع، بازسازی) اما نیاز به یک گام فرآیند اضافی دارد که از گرافیته کردن کربن تا دمای حدود ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد به دست می آید.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه از مقاله زیر استفاده نمایید.
graphite_production