کک نفتی و فرآورده های حاصل از تصفیه نفت

Petrosaman

شناسایی استان های دارای مزیت رقابتی دربخش “ساخت کک نفتی ، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای

ساخت کک نفتی، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای” یکی از کدهای ISIC2 بوده که ۸/۵ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال ۱۳۸۶ تشکیل میداد.

پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود ۹۰ درصد ارزش افزوده این بخش را در سال ۱۳۸۶ در اختیار داشتهاند.
برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه ای استفاده شده است.

روش ساخت کک نفتی جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ می باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی میکنند.
نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه میدهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری میباشد.

نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته(مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شدهاند.

روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش “ساخت کک نفتی ، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای” روش مرسوم  AFLQ را نقد کرده و روش بهتری ارائه میدهد.
واژگان کلیدی: کک نفتی کلسینه شده، گرافیت پر سولفور،پس ماندهای نفتی

جهت مطالعه بیشتر فایل زیر را دانلود نمائید.

شناسایی کک نفتی